آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند
حد فاصل مطهری ۱۷ و ۱۹ پلاک ۱۰۸ طبقه دوم
کد پستی : ۹۷۱۹۶۳۴۱۷۵

تلفن : ۳۲۲۱۰۹۸۲-۰۵۶